Aktualności
FACEBOOK

Jak pisaliśmy już wcześniej Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego ogłosiło o przystąpieniu do opracowania planu miejscowego dla dwóch działek: nr 54/1 o pow. 452 m2 (działka oddana w użytkowanie wieczyste deweloperowi) i nr 54/2 o pow. 3 781 m2 (działka miejska). Biuro zachęca do składania wniosków (czyli propozycji jak zagospodarować te działki), tyle że w 2014 r. został uchwalony plan, a teren ten, przynajmniej częściowo, przeznaczono na zieleń urządzoną. Więc o co chodzi? Trudno powiedzieć: ani w ogłoszeniu, ani w uchwale o przystąpieniu do uchwalania tego planu, nie ma żadnego uzasadnienia. Żeby móc sensownie złożyć wniosek postanowiliśmy przeprowadzić w tej sprawie małe śledztwo.

W 2009 r. została podjęta uchwała Rady m.st. Warszawy o przystąpieniu do sporządzenia mpzp dla rejonu ulicy Żelaznej. To bardzo ważny plan dla Woli, a szczególnie dla deweloperów, bo grunty na tym terenie są szczególnie cenne. Projekt planu został wyłożony w 2012 r. Zgłoszono do niego 75 uwag – w większości o zwiększenie intensywności zabudowy, wysokości budynków, przy jednoczesnym zmniejszeniu powierzchni biologicznie czynnej.

Po rozpatrzeniu uwag, projekt planu został przekazany 13 marca 2014 r. do Komisji Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy. Jak stwierdził z dumą projektant: „(…) założeniem planu było (…) wzmocnienie akcentów przestrzennych przy rondach ONZ i Daszyńskiego poprzez lokalizację dwóch 180 metrowych dominant wysokościowych. Na obszarze planu przewidzianych jest 20 dominant wysokościowych powyżej 90 metrów (…). Plan przewiduje podwojenie intensywności zabudowy z 1,86 do 3,5, z czego zabudowa mieszkaniowa wzrośnie o 250 tys. m2, a usługowo komercyjna o 850 tys. m2”. Przewodniczący Komisji Michał Czaykowski „bardzo pozytywnie ocenił przedstawioną prezentację”. Projektant nie chwalił się terenami zielonymi, bo tych jest z kolei tyle, co kot napłakał.

Właśnie jednym z największych (a może i największym) terenem zielonym na obszarze objętym planem był obszar planistyczny 14C ZP, składający się z działek 54/1 i 54/2 o powierzchni 4 233 m2.
Projekt planu po uwagach
Projekt planu po uwagach

Tak „duży” teren zielony na tak cennych gruntach - to nie mogło się udać! Na tę samą Komisję przybył również p. mecenas C. Misiak – pełnomocnik inwestora, który w międzyczasie nabył prawo użytkowania wieczystego działki 54/1. Pełnomocnik inwestora kwestionował „projektowanie terenu zieleni w sąsiedztwie czterech dominant. Wskazał również na możliwość wystąpienia z roszczeniami przyszłych użytkowników wieczystych, którzy obecnie prowadzą tam działalność (…)”. Pan mecenas „Uważa, że wskazanym byłoby pozostawienie w tym kwartale dotychczasowej działalności budowlano-usługowej”. Obecny na posiedzeniu Marek Mikos, Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego powiedział, „(…) że przy bardzo intensywnej zabudowie tereny zieleni są szczególnie cenne (…) planowanie rodzi ryzyko wypłaty odszkodowań, plan to podjęcie decyzji: poniesienie skutków finansowych przy równoważnym zagospodarowaniu czy totalna zabudowa.”. P. dyrektor Mikos zauważył, iż w kwestii tego terenu nie były zgłaszane uwagi do planu.

Pan mecenas Misiak nie rezygnował. Pojawił się na kolejnym posiedzeniu Komisji, 27 marca 2014 r., i ponowił swój wniosek o zmianę przeznaczenia terenu 14C ZP na zabudowę usługową, jednocześnie informując radnych, że przy zachowaniu przeznaczenia terenu na zieleń jego mocodawca (użytkownik wieczysty działki 54/1) będzie dochodził odszkodowania.

Do sprawy wrócono więc na kolejnym posiedzeniu Komisji w dniu 1 kwietnia 2014 r. Pan mecenas po raz trzeci wnioskował o zmianę przeznaczenia, prosząc o wyłączenie całego kwartału 14C ZP z procedowanego planu. Tym razem jego wniosek spotkał się życzliwym przyjęciem: Opór Dyrektora Marka Mikosa jakoś zelżał: najpierw potwierdził, że działka 54/1 (452 m2) jest w użytkowaniu wieczystym, a 54/2 (3 781 m2) stanowi własność miasta, a potem wyraził opinię, że faktycznie działkę 54/1 można wydzielić z planu, a co do reszty to pozostawił to do decyzji radnych. Przewodniczący Komisji Michał Czaykowski zaproponował rozwiązanie: wydzielenie działki 54/1 z planu. Pan Marek Mikos zorientował się przytomnie, że na działce 452 m2 dużo się nie wybuduje, więc zaproponował, aby wydzielić również część działki 54/2, czyli miejskij. Pan Michał Czaykowski, uwzględniając poprawkę Marka Mikosa, zaproponował następującą zmianę: wydzielić z terenu, gdzie miała być zieleń, działkę należącą do inwestora 54/1 (452 m2) i dorzucić część działki miejskiej 54/2 (ok. 1 250 m2 - łącznie około 1 700 m2), a resztę (ok. 2 500 m2) pozostawić jako teren zielony. Za taką poprawką było 9 członków Komisji, przeciw 1, nikt się nie wstrzymał.
Poprawka przewodniczącego M
Poprawka przewodniczącego M. Czaykowskiego z 1 kwietnia 2014 r.

15 maja 2014 r. Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę, w której zmieniła uchwałę z 2009 r., w ten sposób, iż z terenu objętego planem miejscowym, wyłączyła m.in. teren, o którym była mowa w poprawce Przewodniczącego M. Czaykowskiego.

3 lipca 2014 r. Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę o w sprawie uchwalenia mpzp rejonu ulicy Żelaznej część północna A. Uchwalony plan nie obejmował wyłączonego uchwałą z 15 maja 2014 r. terenu o powierzchni około 1 700 m2.
Część mpzp z 2014 r. z zaznaczeniem terenu wyłączonego z planu
Część mpzp z 2014 r. z zaznaczeniem terenu wyłączonego z planu

28 sierpnia 2014 r. Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia mpzp dla działek nr 54/1 i 54/2. Zarówno z treści uchwały, jak i z załącznika graficznego wynika, że nowy plan obejmuje zarówno teren wyłączony z mpzp dla rejonu ulicy Żelaznej o powierzchni ok. 1 700 m2, jak i pozostałą część działki 54/2 o powierzchni ok. 2 500 m2, czyli również część objętą uchwalonym mpzp.
Zasięg mpzp dla działek 541 i 542
Zasięg mpzp dla działek 54/1 i 54/2

W świetle powyższych faktów nie budzi już wątpliwości, że z pierwotnie zaprojektowanego skweru o powierzchni 4 233 m2, wykrojono ok. 1 700 m2, które Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego oraz radni m.st. Warszawy, zgodnie z wnioskiem inwestora, będą chcieli przeznaczyć na zabudowę usługową (biurowiec). Czemu jednak nowy plan obejmuje nie tylko teren wydzielony z planu, ale również teren, dla którego uchwalono już 2014 r. funkcję zieleni urządzonej? Czyżby był plan całkowitej likwidacji skweru i przeznaczenia jej pod zabudowę?

Stanowczo sprzeciwiamy się próbie likwidacji tego skwerku i przeznaczenia go pod zabudowę. Będziemy o niego walczyć aż do końca procedury planistycznej. Mamy też dość przepychania kolanem wniosków inwestorów na posiedzeniach Komisji Planowania Przestrzennego. Czemu inwestor nie zgłasza uwag do planu w przewidzianej przez ustawę jawnej procedurze, tylko dogaduje się z członkami Komisji? Dość mamy także chwiejnej postawy Dyrektora Marka Mikosa, który najpierw wygłasza tyrady o tym, jak tereny zielone są cenne, a potem sam proponuje, aby z terenu zielonego wykroić większy kawałek dla inwestora.

20 lipca to ostatni dzień na składanie wnisoków dotyczących przeznaczenia tych działek w przygotowanym planie zagospodarowania przestrzennego. Przygotowaliśmy wzór wniosku o ustalenie dla ww. działek przeznaczenia terenu: teren zieleni urządzonej.

POBIERZ WNIOSEK

Wnioski należy składać na piśmie w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, w kancelarii Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter, 00-683 Warszawa (z zaznaczeniem „Wniosek do planu w rejonie ulicy Żelaznej).