Aktualności
FACEBOOK

Do 13 lipca 2018 r. trwało wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Wolskiej i Płockiej. Uwagi można składać jeszcze dwa tygodnie po zakończeniu wyłożenia, czyli do 27 lipca 2018 r. We wspópracy z mieszkańcami przygotowujemy szereg uwag, poniżej zamieszczamy dwie pierwsze dotyczące ochrony dwóch zabytków.

mpzp wolska płocka

1.Rezygnacja z zabudowy działki przy ul. Bema 81. Dopuszczenie zabudowy na tej działce jest sprzeczne z decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 1172/2009 z 9 października 2009 r. o wpisie do rejestru zabytków pod numerem A-876 Kamienicy robotniczej Przędzalni i Farbiarni Wola wraz z terenem otoczenia i starodrzewem. Powyższa decyzja obejmuje swoim zakresem zarówno budynek (wraz z gruntem w granicach fundamentowania), jak również aleję kasztanową położoną na terenie działki nr 18 z obrębu 6-04-04. Realizacja proponowanej zabudowy musiałaby więc oznaczać wycięcie (lub przesadzenie) drzew, a tym samym ingerowałaby w dobro chronione, jakim jest zarówno historyczny kształt (ukxład) starodrzewu, jak i same poszczególne drzewa.

Document-page-001.jpgDocument-page-002.jpg

POBIERZ WNIOSEK

2. Wprowadzenie zapisu gwarantującego realną ochronę i właściwą ekspozycję zabytku - schronu bojowego Ringstand 58c nr 4 znadującego się przy ul. Bema 81. Brak właściwej ekspozycji schronu bojowego Ringstand 58c nr 4 oraz stosownych ustaleń planistycznych w zakresie jego ochrony, powoduje potrzebę zamieszczenia w planie konkretnych ustaleń planistycznych oraz odpowiedniego oznaczenia graficznego w celu właściwej ochrony i ekspozycji zabytku.

Schron2 (2).jpgSchron2 (1).jpg

POBIERZ WNIOSEK

Zachęcamy do pobierania i składania podobnych wniosków z uwagami. Wystarczy w prawym górnym rogu podać swoje imię i nazwisko, wydrukować, podpisać oraz wniosek dostarczyć, osobiście lub pocztą, do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego - Zachód, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa.