Aktualności
FACEBOOK
Dlaczego składamy uwagi?
Wyłożonemu planowi można zarzucić to, co innym planom w tej okolicy: przedkładanie interesu działających na tym terenie inwestorów nad interesem publicznym. Plan ten charakteryzuje się brakiem odpowiedniego szacunku dla dziedzictwa historycznego tego miejsca, bardzo dużą intensywnością zabudowy oraz całkowitym brakiem zieleni. Innym problemem jest dopuszczenie przez plan dużego centrum handlowego, które może spowodować „zamieranie” handlu lokalnego w okolicy. Choć interes inwestorów został w planistycznej procedurze skutecznie „przypilnowany” przez profesjonalne kancelarie prawnicze, to z interesem publicznym było już gorzej – podczas dyskusji publicznej nad wyłożonym planem wzięła udział tylko jedna osoba – przedstawiciel naszego stowarzyszenia.

 33962366_286793268527412_1052534478083194880_n.jpg

Czego konkretnie dotyczą nasze uwagi?
Po pierwsze, zwracamy uwagę na nieustalenie w planie maksymalnej wysokości budynków w pierzei ulicy Prostej. Chociaż na ograniczenie tej wysokości do poziomu zabudowy historycznej (II kondygnacje) wskazywał zarówno wojewódzki konserwator zabytków, jak i autor prognozy oddziaływania na środowisko, w projekcie mpzp brak jest takiego ograniczenia. Jak przyznali sami autorzy planu, po prostu o tym zapomnieli – więc im przypominamy.
 uwaga 4-page-001.jpg
 
Po drugie, proponujemy ustalenie w planie wskaźnika minimalnej powierzchni biologicznie czynnej. Zarówno studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego, jak i program ochrony środowiska dla m.st. Warszawy zakładają konieczność ustalania takich wskaźników ze względów na to, że tereny zielone zapewniają naturalną retencję wód opadowych do gruntu, ograniczają powstawania miejskich wysp ciepła, oczyszczają powietrze, stanowią barierę przed hałasem oraz sprzyjają wypoczynkowi i rekreacji. Niestety w planie ustalono wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na 0%.
uwaga 3-page-001.jpguwaga 3-page-002.jpg
 
Po trzecie, proponujemy, aby w planie ustalić 30% (maksymalną) stawkę opłaty planistycznej. Dzięki tej opłacie samorząd zyskuje środki, m.in. na wykup gruntów niezbędnych pod drogi publiczne i inne cele publiczne (np. szkoły). Niezrozumiałe dla nas jest to, że samorząd sam sobie ogranicza możliwe do pozyskania dochody budżetowe. Zdaniem autorów planu takie obniżenie tej opłaty stanowi „rekompensatę” dla inwestorów za to, że muszą zachować część budynków wpisanych do rejestru zabytków. Wskazujemy, iż ustawodawca już przewidział stosowne bonifikaty dla właścicieli nieruchomości zabytkowych (m.in. w opłatach za użytkowanie wieczyste) i takie „prezenty” od planistów są już lekką przesadą.
uwaga 2-page-001.jpguwaga 2-page-002.jpg
 
Po czwarte, postulujemy, aby liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych została dostosowana do przyjętych przez m.st. Warszawę standardów dostępności dla osób niepełnosprawnych.
 uwaga 1-page-001.jpguwaga 1-page-002.jpg
Jako Stowarzyszenie będziemy przyglądać się wszystkim planom wprowadzanym na terenie Woli i w miarę naszych możliwości będziemy starali się składać uwagi w obronie interesu publicznego.